Координаційна рада з питань сім”ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім”ї та протидії торгівлі людьми Печать
 21_10
База даних структур, що займаються реалізацією гендерної політики в м.Рівне
   
1.  Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Рівненського міськвиконкому.
2.  Відділ у справах сім’ї та молоді Рівненської обласної державної адміністрації.
3.  Рівненський міський центр зайнятості.
4.  Рівненський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
5.  Центр підтримки громадських ініціатив „ Чайка”.
6.  Жіночі громадські організації.
 
 
МІСЬКА ПРОГРАМА З УТВЕРДЖЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ НА ПЕРІОД ДО 2010 РОКУ
 
Загальна частина
   
Досягнення рівності між жінками і чоловіками є однією з передумов забезпечення стабільного розвитку українського суспільства на засадах демократії.
Відповідно до статті 24 Конституції України рівні права і можливості жінок і чоловіків забезпечуються наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї; спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров’я жінок, встановленням пенсійних пільг, створення умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством; правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям.
Україна підписала міжнародні документи, в яких визнається гендерна дискримінація, і взяла зобов’язання щодо її подолання. Дискримінація за ознакою статі ще має місце у сферах життя українського суспільства. Зокрема, до Рівненської міської ради обрано 6 депутатів-жінок, що становить 11% від усіх депутатів. Одна жінка обрана членом виконавчого комітету та одна обіймає посаду заступника міського голови.
Як свідчить статистика, незважаючи на перевагу більш як у 2,5 рази кількості працюючих на державній службі та в органах місцевого самоврядування жінок, близько 17%  займають керівні посади у цих структурах (з них 1-4 категорії лише біля 5%), а майже 55% - посади спеціалістів (державних службовців: 406 - на керівних посадах, 1863 – спеціалістів, посадових осіб місцевого  самоврядування: 598 - на керівних посадах та 1135 спеціалістів).
Середня облікова кількість жінок на великих і середніх підприємствах -43280, що становить 54,2% від усіх працюючих. Середньомісячна зарплата жінок по м.Рівне - 857 грн., що становить 75,3% зарплати чоловіків. Безробітних жінок значно більше, ніж безробітних чоловіків. Пенсія жінок, за прогнозом, через                 20-30 років становитиме у середньому 40-45% пенсії чоловіків. Жінка працює фактично на 4-6 годин більше, ніж чоловік. Праця в домашньому господарстві не враховується як продуктивна.
Разом з тим у країні дуже загострились проблеми чоловіків. Чоловіче безробіття зростає швидшими темпами, ніж жіноче. Чоловіки йдуть на пенсію на  5 років пізніше, ніж жінки, хоча тривалість їхнього життя - на 12 років менша. Такі хвороби як туберкульоз, алкоголізм, наркоманія і таке явище як суїцид панують переважно в чоловічому середовищі. Надзвичайно гострою є проблема збереження репродуктивного здоров’я чоловіків.
Для виконання Закону України „Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”, досягнення цілей розвитку, проголошених Декларацією тисячоліття ООН, необхідно здійснити комплекс заходів для розв’язання гендерних проблем в усіх сферах життєдіяльності суспільства.
 
Основна мета та завдання
  
Метою Програми є утвердження рівних прав жінок і чоловіків та рівних можливостей для їх реалізації як основного права людини.
 
Основними завданнями Програми є:
забезпечення співпраці центральних та місцевих органів виконавчої влади у вивченні гендерних питань з науково-дослідними установами Національної академії наук, залучення до проведення наукових та експертних досліджень громадських організацій та міжнародних агентств;
підтримка громадських ініціатив, спрямованих на формування гендерної культури, подолання усталених стереотипів щодо ролі та місця жінок у суспільстві;
залучення до підготовки рішень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань гендерної рівності міських громадських організацій;
організація громадського обговорення проектів нормативно-правових актів і програм, спрямованих на забезпечення гендерної рівності;
проведення конференцій, засідань за круглим столом, навчальних семінарів, інших масових заходів;
проведення інформаційно-просвітницької роботи з питань ліквідації всіх форм дискримінації за ознакою статі, подолання стереотипів щодо ролі жінок і чоловіків у сім’ї та суспільстві, утвердження духовних цінностей, формування відповідального материнства і батьківства, забезпечення гендерного паритету  в духовній  сфері;
забезпечення включення гендерної складової до програм соціально-економічного розвитку міста, а також дотримання гендерної рівності під час вирішення кадрових питань у місцевих органах виконавчої влади;
проведення моніторингу з дотриманням засобами масової інформації вимог із забезпечення рівноправності статей під час розміщення  рекламних оголошень стосовно працевлаштування, публікації матеріалів щодо ситуації на ринку праці, а також висвітлення ролі жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності.
 
Очікувані результати
  
Виконання програми дасть змогу:
стабілізувати соціальне становище в місті та забезпечити злагоду в суспільстві;
підвищити рівень та якість життя  жінок і чоловіків;
забезпечити рівність прав та можливостей жінок і чоловіків у працевлаштуванні, просуванні по службі, підвищенні кваліфікації та перепідготовці, провадженні підприємницької діяльності, поєднанні трудової діяльності з виконанням сімейних обов’язків;
продовжити процес формування державної політики у сфері забезпечення гендерної рівності;
підвищити рівень соціально-правового захисту жінок і чоловіків;
спрямувати зусилля місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадськості на підвищення ефективності проведення державної політики у сфері забезпечення гендерної рівності.
  
Заходи програми щодо утвердження гендерної рівності в  українському суспільстві на період до 2010 року
  
1. При реєстрації колективних договорів надавати консультативну допомогу щодо необхідності внесення у колективний договір положень  про надання жінкам рівних з чоловіками можливостей, захисту жінок від дискримінації, передбачати врахування вимог працівників з сімейними обов’язками відповідно до Закону України „ Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків”.
Управління праці та соціального
захисту населення
2007 – 2010 роки
  
2.Здійснювати контроль за виконанням умов колективних договорів, охороною праці, соціальним захистом працівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності, у тому числі зайнятих на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці, за якістю проведення атестації робочих місць щодо її відповідності нормативно-правовим актам про охорону праці, за наданням працівникам відповідно до законодавства пільг та компенсацій за роботу у шкідливих умовах.
Управління праці та соціального
захисту населення
2007 – 2010 роки
  
3. Сприяти працевлаштуванню жінок, які звернулись до Рівненського міського центру зайнятості.
Рівненський міський центр зайнятості
2007-2010 роки
  
4. Надавати профорієнтаційні та профконсультаційні послуги безробітним жінкам щодо вибору професії з урахування потреб ринку праці. Сприяти організації професійної підготовки, перепідготовки та підвищенню кваліфікації молодих жінок за професіями та спеціальностями, що дають можливість займатись трудовою діяльністю.
Рівненський міський центр зайнятості
2007-2010 роки
  
5. Сприяти реалізації в місті спеціальних курсів, тренінгів для жінок, семінарів на тему „Особливості зайнятості жінок”, „Жінка і праця”, на яких вивчати питання організації власної справи, ведення бізнесу тощо.
Рівненський міський центр зайнятості
2007-2010 роки
  
6. Провести науково-практичну конференцію на тему ”Гендерні пере-творення і гендерна політика на регіональних і   місцевих рівнях.”
Управління у справах сім”ї, молоді та спорту, Рівненський міський центр соціальних  служб для сім”ї, дітей та молоді , управління освіти , управління культури та туризму
29 листопада 2007 року
  
7. Проводити засідання координаційної ради з питань сім”ї та гендерної політики.
Управління у справах сім”ї, молоді та спорту 
Щоквартально
2007 – 2010 роки
  
8  Проводити загальноміський конкурс „Жінка року”.
Управління у справах сім”ї, молоді та спорту ,
управління культури та туризму
Щороку 2007-2010 роки
  
9. Координувати діяльність комісії з питань координації дій щодо соціального супроводу сімей у кризових ситуаціях та постійно діючої робочої комісії з питань попередження насильства  в сім’ї.
Управління у справах сім”ї, молоді та спорту 
Раз у квартал
2007 – 2010 роки
  
10 Забезпечити періодичне висвітлення питання гендерної рівності на засіданнях міської міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення.
Управління юстиції
2007-2010 роки
  
11. Через діяльність консультпунктів РМЦ СССДМ  та мережу „Телефону довіри” надавати психологічну, юридичну та консультативну допомогу жертвам насильства.
Рівненський міський центр соціальних служб для сім”ї, дітей та молоді
2007-2010 роки
   
12. Поновлювати банк даних щодо попередження насильства в сім”ї та здійснення соціального супроводу.
Рівненський міський центр соціальних служб для сім”ї, дітей та молоді
2007-2010 роки
   
13. Забезпечити надання молодим людям інформаційно-консультативних послуг з питань планування сім”ї, збереження репродуктивного здоров”я, профілактики абортів, попередження насильства в сім’ї та торгівлі жінками
Управління охорони здоров”я,
Рівненський міський центр соціальних
служб для сім”ї, дітей та молоді
2007-2010 роки
   
14. Забезпечити проведення санітарно-освітньої роботи з питань здорового способу життя та збереження репродуктивного здоров”я.
Управління охорони здоров”я
2007-2010 роки
    
15. Провести конкурс наукових робіт з  питань гендерної проблематики серед учнів 10 – 11 класів.
Управління освіти
2007 рік
   
16. Організувати виставки літератури з питань гендерної рівності в суспільстві у бібліотеках навчальних закладів.
Управління освіти
2007 рік
   
17. Проводити семінари, тренінги, засідання за круглим столом, засідань творчих об’єднань за участю викладачів вищих навчальних закладів, юристів, працівників міліції з питань запобігання насильству щодо жінок та чоловіків.
Управління освіти,
управління у справах сім”ї, молоді та спорту, 
управління юстиції
2007 – 2010 роки
  
18. Проводити інформаційно-просвітницькі, освітні заходи з питань протидії насильству щодо жінок та чоловіків.
Управління у справах сім”ї, молоді та спорту, 
Рівненський міський центр соціальних
служб для сім”ї, дітей та молоді ,
управління освіти
2007 – 2010 роки
  
19. Оформити у навчальних закладах інформаційні стенди з матеріалами щодо пропаганди гендерної рівності.
Управління освіти
2007 рік
   
20. Брати участь у щорічній Всеукраїнській акції „16 днів проти гендерного насильства” .
Управління освіти
25 листопада – 10 грудня щороку
   
21. Проводити конкурс плакатів на тему „Насилля – це злочин” серед вихованців підліткових клубів за місцем проживання.
Управління у справах сім”ї, молоді та спорту 
Щороку в листопаді
2007-2010 роки
  
22. З метою подолання стереотипів щодо ролі чоловіка та жінки у сім’ї та суспільстві, формування відповідального материнства та батьківства, утвердження гендерної культури, виховання поваги до батьків щороку відзначати Міжнародний жіночий день 8 Березня, День сім’ї, День матері, День батька, проводити спортивні змагання „Тато, мама, я – спортивна сім’я, у загальноосвітніх навчальних закладах – батьківські всеобучі, виховні години. Проводити конкурси творчих робіт „Літопис мого роду” та „Як тато з мамою познайомились”.
Управління у справах сім’ї, молоді та спорту, 
 управління освіти, управління культури та туризму
2007 – 2010 роки
    
23. Забезпечити організацію виставок образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва.
Управління культури та туризму,
 управління у справах сім’ї, молоді та спорту, 
управління освіти,
2007 – 2010 роки
  
24. У бібліотеках міста організовувати виставки літератури. Проводити бесіди, засідання за круглим столом, усні часописи, огляди періодики з питань гендерної політики.
Управління культури та туризму
2007 – 2010 роки
 
25. Запровадити проведення тематичного загальноміського дня інформу-вання населення.
Сектор інформаційно-аналітичного
забезпечення міської ради та виконкому
2007-2010 роки
   
26. Забезпечити висвітлення гендерної проблематики в контексті загальних соціально-політичних подій у засобах масової інформації та на сайті Рівненської міської ради та її виконавчого комітету.
Сектор інформаційно-аналітичного
забезпечення міської ради та виконкому
2007-2010 роки
 
  
21_11
При управлінні у справах сім'ї, молоді та спорту створена комісія з питань координації дій щодо соціального супроводу сімей у кризових ситуаціях та постійно діючої робочої комісії з питань координації дій щодо попередження насильства в сім'ї. 
Приймають та розглядають заяви (повідомлення) про вчинення насильства в сім'ї або реальну загрозу його вчинення відповідно до порядку розгляду заяв та повідомлень про вчинення насильства в сім'ї або реальну його загрозу,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України N 616  від 26.04.2003
Заяви та  повідомлення  реєструються у журналі обліку заяв та повідомлень про вчинення насильства в сім'ї .
Заява про вчинення чи реальну загрозу вчинення фізичного або сексуального насильства в сім'ї, після її реєстрації, направляється до територіального органу внутрішніх справ, де розглядається відповідно до нормативно-правових актів МВС України, про що в графі "Вжиті заходи" робиться  відмітка,  а  копія  заяви залишається  в  управлінні (відділі) у справах сім'ї та молоді для відстеження результатів подальшої роботи та вжитих заходів.
Постраждалим від насильства в сім'ї та  членам  сім'ї надаються психологічні, юридичні, соціально-педагогічні, інформаційні та інші послуги.
При необхідності направляють  жертв  насильства  в  сім'ї  та членів  сім'ї до спеціалізованих установ для жертв насильства в  сім'ї  (кризові центри, притулки,  центри  медико-соціальної  реабілітації).